Thời điểm tổ chức ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ VI

Ban Tổ Chức Đại Hội GLTG kỳ VI, 2013 tại Sydney – Úc Châu mến gửi đến các bạn URL website của Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI, 2013 tại Sydney Úc Châu như sau:
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au