Đoán Hình …

Hình ai đây các bạn ?

hoamai …Ngày ấy …

giadinhGL-Vi

hoamai … Bây giờ …

nhomgiadinh1